Nicki Minaj - Sex In Crazy Places

I wanna do you at cho momma house,on the couch,
Do you in the bathroom or the air-o-plane.
Do you on a balcony, in the taxi,
'Cause I can't get eno...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.