Dan Mangan - Et les Mots Croisés

I don't want to be a pioneer
A singer sings a sad song when he's sad
But honey, all these years I've been upset
I've slowly turned the kind of blue...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.