The Airborne Toxic Event - Innocence

Well, I lost my innocence today
I could feel her in my bones
My bones, my bones, my bones
My blood, my blood, my blood, my blood

And I woke up, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.