Cheap Trick - Lovely Rita

Lovely Rita meter maid
Lovely Rita meter maid
Lovely Rita meter maid
Nothing can come between us
When it gets dark I tow your heart away

Standi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.