Bob Schneider - Love Is Everywhere

Soon Yin was a pilot in the nationally known
Amazing ladies of the outer ozone
She didn't have no kids, she didn't have no time
She was a woman of her...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.