Busta Rhymes - I'm a Go and Get My...

My name is P-Shake
I'm a number runner
And I just wanna let you know that
I'm gettin' that Arab money
I'm gettin' that Chinese money
I'm gettin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.