Busta Rhymes - You Ain't F***In' Wit Me

Yea.. aiyyo Uncle Pat, turn up the beat just a lil' more for me bruh
Yea.. [imitating the beat]
This sound like Frankenstein's baby, yea

[Verse O...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.