O'Connor, Steve Trio - You Make Me Feel So Young

You make me feel so young
You make me feel as though spring has sprung
And every time I see you grin
I'm such a happy in-div-dual

The moment tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.