Brownstone - I Can't Tell You Why (a Capella)

Look at us baby
Up all night
Tearing the love apart
Aren't we the same two

People who lived through the years
In the dark
Oh no
Every time I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.