Ross Parsley - Hear Us from Heaven

Lord, hear our cry
Come heal our land
Breath life into these dry
And thirsty souls

Lord, hear our prayer
Forgive our sins
And as we call on Yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.