Murs - Lookin' Fly

Fly like a condor, fly like a eagle, fly in an 85' candy painted Regal, fly lie a dove, I come from up above, I'm rappin' on the mic and you can call ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.