Baracuda - Ass Up

ut your ass in the air
Ooh, put, put your ass
Put your ass up in the air
Put your ass up in the air
Ooh, woh

Put your ass in the air
Put your ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.