Sido - Ich Bin So Gaga

Ihr sagt, ich hab nicht alle Tassen im Schrank.
Ich hab 'ne Taube auf dem Dach, statt dem Spatz in der Hand.
Ich bin so gaga. Ein kleines bisschen d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.