Fantan Mojah - Stronger

Well, Selassie protect his children, keep them from falling
Mi cry hmm mi cry
Hmm mi cry, cry, cry

They're wishing for me to fall but Jah's gonna...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.