Hey Rosetta! - Holy Shit (What a Relief)

Holy shit
What a relief

I pulled myself apart, couldn't breathe, tore my hair, bit my skin
I thought of all the dark, all the ash, all the blood,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.