Hey Rosetta! - Red Heart

Were you born in water,
A fish so cold?
Were you born in autumn,
As the river froze?
Cause you shut up
And you're shut in
And I know that
You'v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.