Hey Rosetta! - Handshake the Gangster

Are you a wolf,
Warm in your pinstripes?
Is your pen a boot knife,
Drawing red and dollar green?
(Two colors for everything)

Look how the teeth...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.