Hey Rosetta! - There's an Arc

Don't you swing like a child,
In a tree, on a tire, in 85?
There's an arc that your feet will ride
On the way between hate and that Sunday fire

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.