Hey Rosetta! - I've Been Asleep for a Long, Long Time

I've been asleep for a long, long time
Blond hair to brown and then brown to white
My ma is buried beside my dad
But I was asleep for all of that
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.