Lyrics Born - I Like It, I Love It

Every time that I get up on the microphone,
I gotta dedicate a rhyme to you girl,
Come on
Come on
Every time that I get up on the microphone,
I g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.