Ghostface killah - Death's Invitation

Ayo Kane found Logan lamping at Deluca's
Sitting with a little black boy, she called him Lucas, he knew it
Found himself the daughter of a kingpin
The...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.