Hayes Carll - Willing to Love Again

I drink too much and I smoke too much
I laugh at all my own jokes too much
I'm hard to tell and soft to touch
And easy at sayin' goodbye

I broke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.