Hayes Carll - Faulkner Street

The record player's scratchin' out an old and dusty tune
On the front porch, on a Sunday, on an Arky afternoon
We were lyin' 'round like gypsies, th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.