Hayes Carll - Bad Liver and a Broken Heart

Arkansas, my head hurts
I love to stick around and maybe make it worse
I got a girl out in Henrietta
And her love's like tornado weather

It's gi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.