Hayes Carll - Girl Downtown

There's a girl downtown with freckles on her nose
Pencils in her pocket and ketchup on her clothes
Shes a real nice girl, pretty as a plate
The boy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.