Hayes Carll - Drunken Poet's Dream

I got a woman she's wild as Rome
She likes to lay naked and be gazed upon
She crosses a bridge and then sets it on fire
Lands like a bird on a tele...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.