Ghostface killah - White Linen Affair (Toney Awards)

[skit plays for first minute or so of track]

[Ghostface Killah]
Congratulations, we have refreshments and glass bracelets
Avian water's ya choice...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.