Rolf Zuckowski - Die Zeit der Wunder

Eine Zeit bricht an
Wenn ein Lied mit sanften Tönen
Durch verschlossne Ohren dringt
Eine Zeit bricht an

Eine Zeit bricht an
Wenn aus leergeträu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.