Sternschnuppe - Du und I

Du und I, mir schaun uns o
Wie Voglfrau und Voglmo
Ja, weil i, ja, I mog Di
Ja, und Du, ja, Du mogst mi

Du und i, mir ghörn jetzt zam
Du, I kon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.