Rolf Zuckowski - Frohe Ostern

Frohe Ostern, frohe Ostern
Frohe Ostern, überall
In der Nähe, in der Ferne
Auf dem ganzen Erdenball

Frohe Ostern, frohe Ostern
Frohe Ostern wün...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.