Kastelruther Spatzen - Stille Nacht, Heilige Nacht

Stille Nacht, Heilige Nacht
Alles schlaeft einsam wacht, nur das traute hochheilige paar, holder knabe I'm lokingen haar, schlaf in himmlischer ruhu s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.