Kastelruther Spatzen - Ave Maria der Heimat

Der Wanderer
Sucht Schutz vor dem Wetter
Er findet den Weg nicht mehr heim!
Der Fischer
Er kämpft um sein Leben
Er ist mit den Stürmen allei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.