Dan Mangan - Reason to Think Aloud

It's almost Christmas
What do I do
Where do I go
Don't want to be alone

For all I've said
What do I know?
What do I know?

Now that the TV's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.