Dan Mangan - Some Place to Come Home To

I once found an ocean
Funneled to a river
Kind of made me wonder
Kind of made me shiver

There were monsters
I feared their stares
Searched the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.