Dan Mangan - Journal of a Narcoleptic

This room will stay just as it is now
For quite some time
The bottle stench may be here to stay
But you know
We had our fun
I keep waiting
Keep...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.