Rasheeda - Georgia Peach

Yea,
Rasheeda,
So this one right here,
Is for all my ladies,
We gonna do it like this,
We gonna dedicated this one to fellas,
Why'all know how we like...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.