Fler - Vatermorgana

Ich wollt als Kind nur zu Vater und Mama,
Doch sie verschwanden wie 'ne Vatermorgana
Ich werd als Mann ein guter Vater und Papa,
Und geh nich weg w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.