U. Roy And The Paragons - My Girl

I've got sunshine on a cloudy day
When it's cold outside I've got the month of May
I guess you'd say
What can make me feel this way?
My girl (my g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.