Secret Machines - Sad & Lonely

Did you get your heartache and your head rush confused?
Had you'd been sleeping late 'cause you'd been abused?
Are you alone?
Does it feel like tho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.