Franco Simone - Respiro (Italiano)

Has que yo sepa pronto
Tu mundo interior
Hazme parar el tiempo
Que mueve a los dos
Deja que sea un respiro
Hasta que seas tu
De mis abrazo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.