Mary Costa - I Wonder (Sleeping Beauty)

I wonder
I wonder
I wonder why each little bird hasn't sung
To sing to sweet things to
A gay little soft melody

I wonder
I wonder
If my heart...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.