Sarah Rice - Green Finch And Linnet Bird

Green Finch and Linnet bird
Nightingale, Blackbird
How is it you sing?

How can you jubilate
Sitting in cages
Never taking wing?

Outside the sky wait...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.