Len Cariou - Prelude. The Ballad of Sweeny Todd: Attend The Tale Of Sweeny Todd

Attend the tale of Sweeney Todd
His skin was pale and his eye was odd
He shaved the faces of gentlemen
Who never thereafter were heard of again
He...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.