Sunshine Anderson - Sunshine at Midnight

It's getting kind of heavy, yeah, yeah
It's getting kind of heavy

See, I was raised in a good home with morals and all
Got my degree, made mama p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.