Fler - Playboy

Yeah! aha
Ladys und Gentleman, darf ich Vorstellen.
Fler, der Playboy der Jahrhunderts.

Yeah. Ich fass' ihr in den Schritt so tief,
Denn sie si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.