Fler - Was?!

Jetzt kommt die Kavallerie!
Ha ha yeah!
Aggro Berlin!
2005!
Sie 'nen mich FLER
OK
Hier kommt die Neue Deutsche Welle!

Man ich weiß, ich bin s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.