Dennis Ferrer - Church Lady

Church Lady, can you spare her a song,
Cos Glory Halleluiah, ain't enough for her wrongs ,
Church Lady, can she borrow some time,
Cos she needs to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.