Dennis Ferrer - Running Away

Dippy doo, run, run, run
Dippy doo, run, run, run

Hey, I'm taking my bag
And I'm running away now
'Cause you've been mean to me
And I've been...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.