Fabio Concato - Tienimi Dentro Te

Certo che tempo io ne avrò
Nonostante il mio lavoro
Quando mi chiami ci sarò
E manderò via le tue paure
Dimmi amore
Cosa pensi quando mi guar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.