Mandy Smith - I Just Can't Wait (Mandy's Theme)

Being with you
They call me the fool
They just don't know what love can do
They talk as if I'm just a baby.
They said I'd be used
Lost and confus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.